Náboženství

Již skoro 10 let učím náboženství v jedné farnosti v Brně. Mými posluchači jsou žáci pátých a šestých tříd a mým tématem je Bible. Jeden rok Starý zákon, druhý rok Nový zákon. Nebo naopak.

Mou snahou je přiblížit dětem ještě před dospíváním, co vlastně Bible je a co Bible vůbec není. Co v ní mohou nalézt, co v ní mají hledat a co v ní bohužel nenajdou. Aby seznámení s knihou knih nebylo jen akademickou či historickou přednáškou, snažím se ukázat dětem, co konkrétně mohou jednotlivé příběhy říci k jejich životu či jak tyto příběhy souvisí s našim dnešním světem. Až budou tito žáčci v době dospívání hledat smysl v tom, co jim rodiče předali, a budou odkládat všechna ta nepravdivá tvrzení, která jsme jim my dospělí vnutili, nechci, aby jako naprosto zbytečná a nic neříkající byla odložena i Bible.

To, co vám zde nabízím, jsou texty, které dětem po každé hodině rozdávám. Rozhodně si nedělají nárok na úplnost nebo vědeckost. Mají to být pouze texty, které mým posluchačům připomenou, o čem jsme v jednotlivých hodinách mluvili.

Na závěr bych chtěla říct ještě toto: přesto, že hovořím o stále stejných tématech, každá hodina je naprosto jedinečná. Důvodem je totiž jedinečnost mých posluchačů, kteří do hodin přináší něco ze své osobitosti, své zkušenosti a své vidění světa. Takže v důsledky jsou tyto hodiny velkým přínosem a radostí právě pro mě.

Texty jsou rozděleny po kapitolách. U každého kapitoly je uveden stručný obsah. Jednotlivé kapitoly jsou stáhnutelné ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader).

Starý zákon

Vznik bible jako knihy

 • Co je to bible
 • Psaní knihy kdysi a dnes
 • Autorství kdysi a dnes
 • Psací materiál kdysi a dnes
 • Publikace a vydání kdysi a dnes

Stáhnout

Knihy bible

 • Zákon (Tora)
 • Spisy
 • Velcí proroci
 • Malí proroci
 • Deuterokanonické knihy

Stáhnout

Dějiny počátků

 • Vznik světa
 • Vznik člověka
 • Původ zla
 • Kain a Ábel
 • Potopa
 • Stavba babylonské věže

Stáhnout

Praotci Izraele

 • Abrahám
 • Izák
 • Jákob
 • Josef

Stáhnout

Mojžíš a vyjití z Egypta

 • Mojžíš
 • Svátek Pesach
 • Kdo z Egypta odešel?
 • Kudy z Egypta odešli?
 • Smlouva s Hospodinem
 • Desatero a jeho obsah

Stáhnout

Obsazení zaslíbené země

 • Možné způsoby obsazení
 • Mezinárodní situace
 • Doba soudců - souručenství
 • Politická situace

Stáhnout

Doba království

 • Saul
 • David
 • Společné království
 • Rozdělená království
 • Babylónský exil

Stáhnout

Pod cizí nadvládou

 • Pod perskou říší
 • Ptolemajovci a Seleukovci
 • Makabejské povstání
 • Samostatný Hasmoneovský stát
 • Konec vlády Hasmoneovců
 • Herodes Veliký
 • Politické skupiny v Izraeli

Stáhnout

Nový zákon

Evangelia

 • Slovo evangelium
 • Literární druh - evangelium
 • Vznik evangelií
 • 4 kanonická evangelia: Marek, Matouš, Lukáš, Jan

Stáhnout

Narození Ježíše z Nazareta

 • Ježíšův rodokmen
 • Chápání Mesiáše v Palestině
 • Tajemné početí
 • Další události
 • Hvězda a mudrci
 • Útěk do Egypta
 • Ježíšovo dětství

Stáhnout

Ježíšova činnost

 • Ježíšův křest
 • Kdo byl Jan Křtitel?
 • Kdo je kněz?
 • Ježíšovo pokušení
 • Ježíšovi učedníci

Stáhnout

Blahoslavenství a boží království

 • Blahoslavenství
 • Boží království
 • Pravidla chování v božím království
 • Ježíšovy zázraky

Stáhnout

Kdy nastane konec světa?

 • Malá apokalypsa
 • Velká apokalypsa

Stáhnout

Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání

 • Zatčení
 • Epizoda s uťatým uchem
 • Ježíš před židovským soudem
 • Ježíš před římským právem
 • Poncius Pilát
 • Král Herodes
 • Příčina trestu smrti
 • Spolupráce Kafiáše a Piláta
 • Přestupek proti chrámu
 • Křížová cesta
 • Cesta z Herodova paláce
 • Místo popravy - Golgota
 • Ukřížování
 • Ježíšovo umírání
 • Pohřeb
 • Útěk apoštolů
 • Prázdný hrob

Stáhnout

Nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého

 • Nanebevstoupení v evangeliích
 • Symbolika nanebevstoupení
 • Seslání Ducha Svatého
 • Duch Svatý
 • Pojetí Ducha Svatého v novém zákoně
 • Kde se tady Duch Svatý vzal?
 • Kdo je Duch Svatý?
 • Co víme o Duchu Svatém?

Stáhnout

Počátky církve

 • Hnutí a proudy v prvotní církvi
 • Galilejští putující kazatelé
 • Mudroslovné linie v Galileji
 • Jeruzalémské židokřesťanství
 • Helénisté v Jeruzalémě a Antiochii
 • Misie mezi pohany
 • Helénistické misie

Stáhnout

Svatý Pavel

 • Pavlovo dětství a mládí
 • Absolutní chronologie Pavlova života
 • Pavel apoštol a teolog
 • Poslední návštěva Jeruzaléma a zatčení, věznění v Caesareji
 • Konec Pavlova života

Stáhnout